Politika ochrany soukromí

Před použitím webu doporučujeme seznámit se s naší Politikou ochrany soukromí.

Majitelem webových stránek www.creaton.cz (dále jen: Web) a jejím Správcem je CREATON Polska Sp. z o.o. se sídlem v Olkuszi, adresa: 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 6, zapsaná do rejstříku podnikatelů Polského obchodního rejstříku KRS vedeného u Obvodního soudu pro Krakov – Střed v Krakově, XII. Hospodářské oddělení, pod číslem KRS 0000114321, se základním kapitálem ve výši 135 900 000,00 PLN, DIČ PL 852-20-97-221, Číslo rejstříku BDO 000003656 (dále jen: Správce nebo Správce údajů).

Tento dokument má také vysvětlit, proč jako Správce údajů shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje, na jakém právním základě, jakým způsobem jsou osobní údaje poskytnuté Uživatelem Správci zpracovávány a jaké osobní údaje používáme během návštěvy Uživatele na Webu.

Používání Webu Uživatelem je totožné se souhlasem uplatňování pravidel vyplývajících z Politiky ochrany soukromí.

Naše společnost přikládá zvláštní význam ochraně soukromí Uživatelů Webu a bezpečnosti zpracování jejich osobních údajů, jakož i osobních údajů, které jsme získali, a které zpracováváme jiným způsobem než prostřednictvím Webu.
Vynakládáme veškeré úsilí, aby využívání a uchovávání osobních údajů probíhalo v souladu s platnými právními předpisy, včetně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (dále jen GDPR) a dalších platných polských právních předpisů.

 

I. Bezpečnostní opatření a důvěrnost

1. Správce zavedl technická a organizační opatření v souladu se standardními postupy v odvětví pro zajištění odpovídající úrovně bezpečnosti zpracovávaných osobních údajů.
2. Správce využívá technická a organizační bezpečnostní opatření pro zajištění ochrany osobních údajů Uživatelů před zničením, ztrátou, změnou nebo neoprávněným zveřejněním a přístupem.
3. Komunikace mezi počítači Uživatelů a serverem Webu je během přenosu osobních údajů šifrována pomocí protokolu SSL (Secure Socket Layer ) a databáze jsou chráněny proti přístupu nepovolaných osob.
4. Je však třeba vzít v úvahu, že bezpečnost vyžaduje úsilí ze strany všech zúčastněných subjektů. Správce proto doporučuje Uživatelům, aby se zapojili do těchto aktivit přijetím vhodných bezpečnostních opatření, včetně použití silných hesel a zachování důvěrnosti všech uživatelských jmen a hesel (v příslušných případech).

 

II. Informace o osobních údajích

1. Správce a kontaktní údaje.
Správcem osobních údajů, které jste nám poskytli, je CREATON Polska sp. z o. o., se sídlem v Olkuszi (32-300), ul. Wspólna 6.
Ve všech záležitostech týkajících se osobních údajů nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese: daneosobowe@creaton.pl.

2. Práva subjektu týkající se jeho údajů.
Každé osobě, jejíž údaje vlastníme, přísluší následující práva:

 • právo nahlížet do jejích osobním údajů, tj. právo získat potvrzení, zda Správce zpracovává údaje, a informace týkající se tohoto zpracování;
 • právo opravovat údaje, pokud jsou námi zpracovávané údaje nesprávné nebo neúplné;
 • právo požadovat výmaz osobních údajů, pokud je to právně odůvodněné;
 • právo požadovat omezení zpracování údajů, pokud je to právně odůvodněné;
 • právo na přenositelnost údajů, tj. právo přijímat osobní údaje, které nám byly poskytnuty, a zaslat je jinému správci, pokud je to právně odůvodněné;
 • právo vznést námitku proti zpracování údajů na základě oprávněného zájmu Správce nebo proti zpracování za účelem přímého marketingu;
 • právo podat stížnost u dozorového orgánu (v Polsku je to Úřad pro ochranu osobních údajů), pokud se Uživatel domnívá, že jeho údaje zpracováváme v rozporu se zákonem;
 • právo kdykoli odvolat souhlas, pokud zpracování údajů probíhá na základě uděleného souhlasu, což však nemá vliv na shodu s právem na zpracování, které bylo provedeno na základě souhlasu před jeho odvoláním.

Správce může požadovat po osobě, která chce uplatnit svá práva, doklad potvrzující její totožnost za účelem ověření, zda jde o oprávněnou osobu.

Za účelem uplatnění práv nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese: daneosobowe@creaton.pl nebo písemně na adrese sídla Správce

3. Jaké údaje zpracováváme, na jakém základě a za jakým účelem.
Níže uvádíme nejčastější účely a důvody pro zpracování osobních údajů naší společností:

1) prostřednictvím Webu:

 • osobní údaje (např. jméno a příjmení, poštovní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa) jsou shromažďovány pouze v případech, pokud nám tyto údaje poskytnete sami a současně nám udělíte souhlas s jejich zpracováním (např. vyplněním kontaktního formuláře nebo záručního formuláře). Tyto údaje budou zpracovány pouze za účelem, pro který jste nám udělili souhlas. Informace označené symbolem „*”musí být poskytnuty, aby mohl Správce dosáhnout cílů, pro které byly údaje poskytnuty. Osobní údaje jsou shromažďovány přímo od Uživatele a zahrnují: jméno a příjmení, adresu bydliště nebo adresu zaměstnání, soukromou nebo služební e-mailovou adresu, soukromé nebo služební číslo mobilního telefonu nebo jiné telefonní číslo, zprávu nebo jiné osobní údaje nebo kontaktní informace, které nám chce Uživatel poskytnout;
 • prostřednictvím souborů cookie, abychom zlepšili používání Webu a analýzou jeho používání – další informace o tom jsou dostupné níže v bodě IV. Politika cookie.

2) prostřednictvím sociálních médií, tzn. Facebook, Twitter, Instagram, Youtube:

 • osobní údaje jsou shromažďovány pouze v případech, pokud nám tyto údaje poskytnete sami a současně nám udělíte souhlas s jejich zpracováním pro účely, kterých se týká činnost, např. soutěž, promo akce. Shromažďovat lze tyto údaje: jméno a příjmení, datum narození nebo věk, státní občanství, adresa bydliště nebo adresa zaměstnání, soukromá nebo služební e-mailová adresa, soukromé nebo služební číslo mobilního telefonu nebo jiné telefonní číslo, činnost, pozice, titul, zpráva nebo jiné osobní údaje nebo kontaktní informace, které Uživatel poskytuje Správci. Správce může také požádat Uživatele o komentáře, připomínky nebo jiné informace související se sociální sítí, produkty, značkami nebo společností Správce. Správce může vyžadovat poskytnutí dalších specifických typů informací v souvislosti se soutěžemi, promo akcemi nebo jinými marketingovými aktivitami, včetně zasílání textového, obrazového nebo zvukového obsahu.

3) v rámci námi provozované podnikatelské činnosti zpracováváme také údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) a písm. c) GDPR:

 • ve vztahu k subjektům, se kterými spolupracujeme nebo hodláme spolupracovat za účelem podniknutí opatření před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů nebo za účelem plnění smlouvy, jejíž stranou subjekt údajů je;
 • splnění zákonné povinnosti uložené Správci (např. daňových a účetních povinností).

4) na základě oprávněného zájmu Správce podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR zpracováváme osobní údaje také za účelem:

 • marketingu vlastních produktů nebo služeb,
 • pořádání soutěží a jiných propagačních a marketingových akcí,
 • pořádání školení v rámci Akademie odborné přípravy,
 • vymáhání nebo ochrany proti nárokům;
 • provádění analýzy kvality služeb, které poskytujeme.

Sdělujeme, že náš přímý marketing může být prováděn prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků (např. SMS, MMS, e-mail) a koncových telekomunikačních zařízení (např. telefon, tablet). Zasílání e-mailů nebo jiných marketingových informací Uživateli o vybraných značkách, spřízněných stranách a/nebo partnerech Správce, se kterými Správce realizuje společné promo akce nebo programy, a o které může mít Uživatel zájem prostřednictvím elektronické korespondence / textových zpráv, se provádí za podmínky, že Uživatel udělil Správci k takové činnosti výslovný předchozí souhlas, pokud je to vyžadováno na základě platných právních předpisů.

Správce nesmí používat osobní údaje Uživatele k novým účelům, které nebyly stanoveny v této Politice, s výjimkou situací, kdy v tomto rozsahu platí příslušná zákonná povolení. V každém případě je Správce povinen informovat Uživatele o takové změně v této Politice nebo jiným způsobem před použitím osobních údajů pro jiné účely. V případě činnosti prováděné na základě souhlasu Uživatele nebude Správce zpracovávat osobní údaje Uživatele pro nové účely bez předchozího získání souhlasu Uživatele.

4. Přímý marketing.
Správce nebude používat osobní údaje Uživatele pro účely přímého marketingu bez předchozího výslovného souhlasu Uživatele, kromě případů, kdy je to povoleno v souladu s platnými zákony.
Uživatel se může kdykoli rozhodnout, že nebude od Správce dostávat danou kategorii obchodních nebo propagačních informací. Uživatel může zdarma a bez udání důvodu zrušit svou účast na přímých marketingových kampaních, které si vybral, a odvolat souhlas s dalším zpracováním jeho osobních údajů pro tyto účely zasláním elektronické zprávy Správci na adresu daneosobowe@creaton.pl s uvedením informace o „zrušení” v předmětu elektronické zprávy Uživatele. Uživatel může také použít postup pro odstoupení obsažený v propagačních zprávách obdržených od Správce kliknutím na příslušný odkaz obsažený ve zprávě.
Pamatujte na to, že zrušení odběru propagačních zpráv od Správce nezabrání Uživateli, aby obdržel informace související s jakoukoli smlouvou, kterou Uživatel uzavřel se Správcem.

5. Kategorie příjemců údajů, tj. subjektů zpracovávajících osobní údaje jménem Správce a předávání údajů do třetích států.
Správce neposkytne osobní údaje Uživatele třetím stranám a osobní údaje nezveřejní, pokud takové předávání není založeno na konkrétním souhlasu Uživatele, který je nezbytný pro plnění smlouvy uzavřené mezi Uživatelem a Správcem, nebo pokud je takové předávání osobních údajů jinak povoleno nebo je povinné ze zákona nebo na základě nařízení správního nebo soudního orgánu.

V souvislosti s naší formou podnikatelské činnosti můžeme údaje, které nám byly svěřeny, v závislosti na účelu poskytnutí, předávat následujícím skupinám subjektů, které s námi spolupracují:

 • obchodní partneři, kteří jsou distributory našich produktů;
 • pokrývačské firmy nebo jiní dodavatelé, kteří provádějí na naši objednávku práce v rámci vyřizovaných reklamací;
 • poštovní operátoři, kurýři, přepravci, spediční a dopravní firmy;
 • subjekty, které nám poskytují technické služby (např. vývoj a údržba IT systémů, webových stránek, softwaru);
 • marketingové firmy, které pro nás vyrábějí reklamní materiály a dodávají je našim zákazníkům nebo osobám, které mají zájem o obdržení vzorků našich produktů,
 • marketingové firmy, které nás podporují při propagaci našich produktů;
 • telekomunikační podniky, inkasní společnosti, banky, agentury pro hospodářské informace,
 • firmy zabývající se průzkumy mínění zákazníků,
 • firmy archivující naše dokumenty.

Je třeba si uvědomit, že v případě, kdy jsou osobní údaje Uživatele předávány zpracovatelům nebo třetím stranám mimo Evropský hospodářský prostor se sídlem v zemích, které nejsou uznány Evropskou komisí jako země zaručující odpovídající úroveň ochrany osobních údajů, Správce zajistí implementaci příslušných opatření v souladu s platnými vnitrostátními a evropskými předpisy v oblasti ochrany údajů. Uživatel může získat kopii příslušných zabezpečení nebo informací o tom, kde byly tyto kopie zpřístupněny, po zaslání elektronické zprávy na naši adresu: daneosobowe@creaton.pl

 

6. Doba uchovávání osobních údajů.
Plněním informační povinnosti související se shromažďováním a zpracováním osobních údajů se vám budeme snažit uvést, po jakou dobu máme v úmyslu uchovávat vámi poskytnuté údaje. Správce uchovává osobní údaje Uživatele pouze tak dlouho, jak to bude nutné k dosažení výše popsaných účelů nebo v souladu s právními požadavky, s přihlédnutím k následujícím kritériím:

1) osobní údaje zpracovávané za účelem uzavření nebo plnění smlouvy a splnění zákonné povinnosti Správce budou uchovávány po dobu platnosti smlouvy a po jejím uplynutí po dobu nezbytnou k:

 • poprodejnímu servisu (např. vyřizování reklamací);
 • vymáhání nebo obraně proti případným nárokům;
 • splnění našich zákonných povinností (např. daňových nebo účetních);

2) údaje osob, které vyplnily záruční formulář nebo podaly reklamaci, po dobu trvání záruční doby a po jejím uplynutí po dobu nezbytnou k:

 • vymáhání nebo obraně proti případným nárokům;
 • splnění našich zákonných povinností (např. daňových nebo účetních);

3) osobní údaje zpracovávané pro účely přímého marketingu vlastních produktů na základě oprávněného zájmu budou zpracovávány, dokud subjekt údajů nevznese proti tomu námitky;
4) osobní údaje zpracovávané na základě samostatného souhlasu budou uchovávány do doby jeho odvolání.

 

7. Zvláštní osobní údaje.
Správce nebude shromažďovat ani zpracovávat zvláštní kategorii osobních údajů Uživatele. Zvláštní kategorie osobních údajů zahrnují údaje odhalující rasový nebo etnický původ, politické názory, náboženské nebo filozofické přesvědčení nebo jiné názory podobné povahy, členství v odborových svazech, genetické údaje, biometrické údaje umožňující jednoznačnou identifikaci fyzické osoby, informace o zdravotním stavu, sexuálním životě nebo sexuální orientaci.

 

III. Politika souborů cookie

Soubory cookie jsou malé textové soubory ukládané v počítači Uživatele nebo v jiném zařízení webovými stránkami navštívenými Uživatelem. Široce se uplatňují za účelem zvýšení efektivity nebo provozu webových stránek a také k předávání informací jejich vlastníkům.

1. Obecné informace o využívaných souborech cookie
Náš Web používá soubory cookie k ukládání jazykových preferencí Uživatele, k analýze využívání Webu Uživatelem v rámci Google Analytics, k aktivaci funkce sociálních interakcí s podporovanými externími komunitními webovými stránkami. Když Uživatel navštíví náš web poprvé, na úvodní stránce se zobrazí informace o soukromí a příslušné formulace týkající se souhlasu s použitím souborů cookie prostřednictvím „banneru o souborech cookie”. Pokud bude Uživatel dále aktivně používat Web a nebude aktivně nesouhlasit s využíváním souborů cookie, má se za to, že souhlasí s používáním souborů cookie a tento souhlas bude uložen v prohlížeči Uživatele, aby tyto informace nemusely být opakovány na každé záložce našeho Webu. V případě absence souhlasu v prohlížeči Uživatele (např. pokud Uživatel odstranil soubory cookie Uživatele) se „banner o souborech cookie” s informacemi o ochraně údajů zobrazí znovu při příští návštěvě Webu Uživatelem. Správce může nainstalovat a používat určité technicky požadované soubory cookie, které nevyžadují předchozí souhlas Uživatele. Správce může také používat dočasné soubory cookie, které jsou automaticky odstraněny po ukončení návštěvy Uživatele, a které rovněž nevyžadují předchozí souhlas Uživatele. Ostatní soubory cookie (jako např. soubory cookie, které zlepšují navigaci registrací konkrétních údajů, aby Uživatel nemusel tyto údaje znovu zadávat při každém připojení, a přizpůsobením obsahu Webu preferencím Uživatele) mohou být nainstalovány a využívány na základě souhlasu Uživatele. Níže uvádíme všechny důležité informace o souborech cookie využívaných Webem:

Soubory cookies využíváme pro následující účely:
a) přizpůsobení obsahu webové stránky preferencím Uživatele a optimalizace jejího používání – tyto soubory umožňují rozpoznat zařízení Uživatele Webu a vhodně zobrazit webovou stránku, přizpůsobenou individuálním potřebám daného Uživatele;
b) vytváření statistik, které pomáhají pochopit, jak Uživatelé používají Web, což umožňuje zlepšit strukturu a obsah Webu;
c) sledování pohybu Uživatele na Webu za pomocí kódu Google Analytics.

V rámci Webu používáme základní druhy souborů cookie:
a) Marketingové cookies – tyto soubory používají reklamní agentury k umísťování reklam přizpůsobených zájmům Uživatele;
b) Funkční cookies – tyto soubory nám umožňují analyzovat způsob, jakým je Web používán, abychom zlepšili jeho výkon a funkčnost;
c) Povinné cookies – soubory nezbytné k zajištění základní funkčnosti Webu
d) Cookies pro sociální sítě – tyto soubory umožňují připojit se na weby sociálních sítí a sdílet na nich obsah našeho Webu.

V rámci Webu používáme mechanismy analýzy síťových služeb Google Inc. (”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “): Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger. Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger používají soubory cookie, které umožňují analýzu způsobu používání webových stránek. Informace shromažďované soubory cookie jsou předávány na servery Google umístěné v USA a jsou tam archivovány.

Web používá také plugin pro sociální sítě Facebook a Instagram, Youtube a Linkedin. Pluginy jednotlivých sítí jsou označeny jejich logem. Po kliknutí na plugin dané sociální sítě se vytvoří přímé spojení s naším profilem na serveru této sítě. V závislosti na řešeních, která daná Síť používá, může pak získat informace, že jste Web navštívili z vaší adresy IP. Pokud navštívíte Web, zatímco jste přihlášeni na svém profilu dané sociální sítě, zaregistruje informace o návštěvě, a dokonce i když nejste přihlášeni, může mít možnost získat informace o vaší IP adrese. Chcete-li se dozvědět více o řešeních používaných v dané sociální síti, seznamte se prosím s politikami ochrany soukromí Google, Facebook a Instagram, Youtube a Linkedin.

2. Další informace o konkrétních souborech cookie
Google Analytics: Tento Web používá Google Analytics, který je nástrojem pro analýzu webových dat společnosti Google Inc. (Google). Google Analytics používá soubory cookie, aby umožnil Správci údajů provést analýzu, jakým způsobem Uživatelé používají Web.
Vzhledem k tomu, že Správce údajů aktivoval anonymizaci poskytovaných ip adres, Google před tímto poskytnutím zkracuje / anonymizuje poslední oktet IP adresy v členských státech EHP. Celá IP adresa je zasílána a zkracována servery Google v USA pouze ve výjimečných případech. Google používá tyto informace k hodnocení využívání Webu Uživatelem, k sestavování zpráv o aktivitě na Webu pro Správce údajů a k poskytování Správci údajů dalších služeb spojených s aktivitou na Webu a používáním internetu. Google je povinen nespojovat IP adresu Uživatele s jinými údaji uchovávanými společností Google. Další informace o podmínkách používání a ochrany údajů můžete nalézt na stránce http://www.google.com/analytics/terms/gb.html. Pamatujte na to, že v rámci Webu je kód Google Analytics doplněn „anonymizovanou IP adresou“, aby byla zajištěna anonymní sada IP adres (tzv. maskování IP adres).

3. Jak zabránit ukládání souborů cookie
Uživatel může zabránit ukládání souborů cookie vhodným nastavení prohlížeče, který používá. Většina internetových prohlížečů umožňuje kontrolu většiny souborů cookie prostřednictvím nastavení prohlížeče. Další informace o tom, jak zabránit ukládání souborů cookie můžete najít na stránkách http://www.allaboutcookies.org.
Pokud nebudou soubory cookie povoleny, některé vlastnosti Webu nemusí fungovat správně a některé funkce Webu nemusí být Uživateli k dispozici.

4. Jak odstranit/deaktivovat soubory cookie
Pro odstranění/deaktivaci všech souborů cookie uložených v počítači Uživatele umožňuje většina internetových prohlížečů Uživateli úplně zakázat používání souborů cookie nebo smazat soubory cookie uložené některými internetovými doménami/stránkami. Další informace na toto téma najdete na stránkách nápovědy prohlížečů Uživatele:

 • Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
 • Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-US/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11-win-7
 • Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
 • Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=en_US&locale=en_US
 • Safari na IOS: https://support.apple.com/en-us/HT201265
 • Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies

Uživatel může zejména zabránit společnosti Google ve shromažďování a používání dat (souborů cookie a IP adresy) u každé webové stránky navštívené Uživatelem stažením a instalací pluginu prohlížeče dostupného na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

5. Sdílení na sociálních médiích
Z důvodu ochrany údajů se Správce údajů záměrně rozhodl, že nebude na svých internetových stránkách používat přímé pluginy sociálních sítí. Město toho Správce údajů používá alternativní technické řešení, které Uživateli umožňuje rozhodnout, zda a kdy poskytne údaje provozovatelům sociálních sítí. Takže když Uživatel navštěvuje Webové stránky, data nebudou nikdy automaticky poskytována sociální síti. Pouze tehdy, když Uživatel sám aktivně klikne na příslušnou klávesu, internetový prohlížeč používaný Uživatelem se připojí k serverům sociální sítě, tzn. kliknutí na daný prvek a následné kliknutí na ikonu sociální sítě znamená souhlas Uživatele s připojením jeho prohlížeče k serverům sociálních sítí a zaslání údajů o používání tomuto operátorovi sociální sítě, nezávisle na tom, zda má Uživatel na takové sociální síti svůj účet.
Správce údajů nemá vliv na povahu nebo rozsah údajů, které mohou následně shromažďovat sociální sítě. Informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů, dalším zpracování a využívání údajů sociálními sítěmi, o právech Uživatele v rozsahu ochrany údajů a o příslušném konfiguračním nastavení můžete najít v příslušných směrnicích týkajících se ochrany soukromí v sociálních sítích.

 

IV. Používání Webu dětmi

Web není určen ani zaměřen na děti mladší 16 let. Správce vědomě neshromažďuje žádné informace od těchto osob. Pokud podle názoru Uživatele jeho dítě poskytlo Správci osobní údaje, kontaktujte prosím Správce na e-mailové adrese: daneosobowe@creaton.pl

 

V. Odkazy na externí webové stránky/přesměrování/odkazy

V některých oblastech Webu může Správce zpřístupňovat linky/přesměrování/odkazy na externí webové stránky, na které se nevztahují ustanovení této Politiky ochrany soukromí. Tyto odkazy jsou zpřístupněny pro pohodlí Uživatele, je však třeba mít na paměti, že Správce nekontroluje třetí subjekty a jejich webové stránky. Na externí webové stránky se vztahují odlišná pravidla pro ochranu osobních údajů shromážděných od Uživatele, pokud je bude Uživatel používat. Bude-li chtít Uživatel využít odkazy a přesměrování umístěné na Webu, Správce doporučuje Uživateli, aby si pozorně přečetl informace o ochraně údajů umístěné na dané webové stránce před jejím použitím a poskytnutím jakýchkoli informací umožňujících osobní identifikaci.

 

VI. Autorská práva

1. Na Webu jsou uveřejněny materiály chráněné autorskými právy, včetně: dokumentů, ochranných známek a dalších děl, zejména texty, fotografie, grafiky, zvuky a zvukové a obrazové materiály (dále jen: Díla), zatímco výběr a uspořádání obsahu prezentovaného na Webu představuje samostatný předmět ochrany na základě zákona ze dne 4. února 1994 o autorských a příbuzných právech.
2. Vzhledem k autorské povaze obsahu zveřejněného na Webu a samotného Webu podle bodu 1 výše jsou Uživatelé Webu povinni respektovat práva duševního vlastnictví autorů k jejich Dílům, stejně jako Správce, který je vlastníkem těchto práv.
3. Žádná část Webu (včetně textů, dokumentů, souborů, grafické úpravy, grafik a jiných materiálů) nesmí být rozmnožována nebo šířena v jakékoli formě nebo jakýmkoli způsobem (elektronicky nebo mechanicky) bez získání předchozího písemného souhlasu Správce k takové činnosti.
4. Porušení podmínek uvedených v odst. 3 je trestným činem ve smyslu ustanovení zákona o autorských a příbuzných právech a opravňuje vlastníka a/nebo autora Děl k uplatnění nároků na náhradu škody.
5. Porušení práv duševního vlastnictví ze strany Uživatele může také zakládat jeho právní odpovědnost stanovenou v zákoně o potlačování nekalé soutěže, ustanoveních Občanského zákoníku nebo ustanoveních tiskového zákona.

 

VII. Změny v Politice ochrany soukromí

Správce Webu si vyhrazuje právo na změnu ustanovení Politiky na ochranu soukromí v případě, že nutnost provedení změn vyplývá přímo ze změny právních předpisů nebo ze změny technické, právní a organizační situace Správce. Uživatelé budou o změnách v Politice informováni zveřejněním informací o změnách na stránkách www.creaton.cz. Veškeré změny Politiky nabývají účinnosti v termínu uvedeném Správcem, který však nesmí být kratší než 7 dní od jejich zveřejnění způsobem popsaným v předchozí větě. Uživatel je povinen se pravidelně seznamovat s nejnovější verzí Politiky, protože další používání Webu ze strany Uživatele po zveřejnění změn může znamenat, že Uživatel s těmito změnami souhlasí.

 

VIII. Kontakt

Jakékoli dotazy nebo pochybnosti týkající se používání Webu nebo informací uvedených v Politice ochrany soukromí lze zasílat na e-mailovou adresu: marketing@creaton.pl, a kromě toho v rozsahu osobních údajů na e-mailovou adresu: daneosobowe@creaton.pl.

Děkujeme Vám za návštěvu našeho Webu a seznámení se s pravidly jeho fungování!